ZESPOŁY ORZEKAJĄCE PORADNI


ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO


Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wydaje:
  1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  2. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
  3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wydaje:
- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 

ETAPY ROZPATRYWANIA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA


I. Złożenie wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania w przypadku ucznia - nazwę i adres szkoły i klasę,
2. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i miejsce zamieszkania,
3. Określenie celu i uzasadnienie wniosku,
4. Podpisy wnioskodawców.

Orzeczenia wydaje się w oparciu o niezbędną dokumentację zawierającą, wyniki obserwacji i badań : psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich oraz innych w przypadku starań o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające określenie:
- stanu zdrowia ucznia,
- czasu, w którym ten stan uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły - nie krótszy niż 21 dni.

II. Analiza formalna wniosku
1. W przypadku braku wymaganej dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do jej przedstawienia lub uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 14 dni.
2. Niezbędne badania prowadzą członkowie zespołu lub inne osoby wyznaczone przez przewodniczącego.

III. Skierowanie wniosku wraz z dokumentacją do członków zespołu
1. Przygotowanie diagnozy,
2. Zasięgnięcie opinii nauczycieli uczących dziecko,
3. Ustalenie terminu posiedzenia zespołu - wtorek w godzinach 9-12

IV. Rozpatrzenie sprawy przez zespól orzekający
1. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu
2. Zespół wydaje orzeczenie większością głosów
- uwzględnienie wniosku - wydanie orzeczenia,
- nie uwzględnienie wniosku - orzeczenie odmowne.

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Filipkowski
email: ppp-wodzislaw@wp.pl
, w dniu:  30‑01‑2011 20:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  30‑01‑2011 20:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2016 09:41:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie